0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

PUREX K mycí prostředek na grily a konvektomaty 10 kg

454 

Popis produktu

Návod k použití:

Nastříkejte pěnu na znečištěné povrchy za studena nebo je zahřejte na max. 50°C, rozetřete a nechte působit 10-15 min., pak povrch důkladně opláchněte vodou nebo setřete vlhkým hadříkem. Při silném znečištění aplikaci opakujte. Nepoužívejte na lakované, dřevěné nebo hliníkové povrchy.

Skladování:

Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech, při teplotách + 5 až + 25 °C. Chraňte před horkem, přímým slunečním zářením a povětrnostními vlivy. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů a krmiv.

Upozornění:

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ:  Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Další nebezpečnost: Dráždí pokožku a sliznici. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu.

Parametry

Katalogové číslo: AF502240984 Kategorie: ,
Výrobce:Purex K
crossmenu